Prawo do odstąpienia od umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

Prawo odstąpienia od umowy

Kupując jako Konsumenci (osoby fizyczne dokonujące zakupów za pośrednictwem Sklepu, nie związanych z ich działalnością gospodarczą lub zawodową) mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy od dnia, w którym odebrali Państwo przesyłkę z produktem.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

 • listownie na adres: MODELMOTOR Jacek Nowak, ul. Morawskiego 2i, 60-239 Poznań,
 • elektronicznie na adres: sklep@modelmotor.pl

 

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór formularza do pobrania tutaj.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Odesłanie produktu powinno nastąpić:

 • listownie na adres: MODELMOTOR – Jacek Nowak, ul. Morawskiego2i, 60-239 Poznań,

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo produkt przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

UWAGA!!! NIE ma możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w przypadku umów:

 • o świadczenie Produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • o świadczenia, których przedmiotem jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • o świadczenia, których przedmiotem jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o świadczenia, których przedmiotem są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA DO RĘKOJMI

POUCZENIE O RĘKOJMI

 

Prawo do rękojmi.

Jeżeli dokonują Państwo zakupów w Sklepie jako Konsumenci (tzn. osoby fizyczne dokonujące zakupów za pośrednictwem Sklepu, nie związanych z ich działalnością gospodarczą lub zawodową) mają Państwo prawo do rękojmi co oznacza, że jako sprzedawca ponoszę odpowiedzialność za niezgodność sprzedanego produktu z umową.

Prawo do rękojmi WYŁĄCZONE jest wobec Przedsiębiorców.

 

Podstawą do rękojmi jest wystąpienie w sprzedanym produkcie:

Wady fizycznej, która niezgodnością polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy produkt:

 • nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć
 • nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę
 • nie nadaje się do celu, o którym konsument poinformował sprzedawcęprzy okazji zawierania umowy, jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
 • została wydanakonsumentowi w stanie niezupełnym 

 

Wady prawnej która  może polegać na tym, że kupiony przez konsumenta produkt:

 • jest własnością osoby trzeciej;
 • jest obciążony prawem osoby trzeciej;
 • cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Termin do skorzystania z prawa do rękojmi wygasa po upływie 2 lat od dnia:

w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy tj. od dnia, w którym odebrali Państwo przesyłkę z produktem.

Przy czym przez pierwszy rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży.

W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli po pierwszym roku od wydania produktu, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

Jeżeli Sklep zataił by podstępnie wadę sprzedanego produktu mogą Państwo wystąpić z rękojmią nawet po upływie powyższych terminów.

W sytuacji wystąpienia wady mają Państwo możliwość złożyć do naszego Sklepu reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

 • wymiany towaru na nowy;
 • naprawy towaru;
 • obniżenia ceny – z określeniem kwoty, o którą cena ma być obniżona;
 • odstąpienia od umowy –o ile wada jest istotna.

 

Aby skorzystać z prawa do rękojmi, konieczne jest przekazanie informacji w dowolnej formie, wraz z dokładnym opisem wady, poprzez:

 • listownie na adres: MODELMOTOR Jacek Nowak, ul. Morawskiego 2i, 60-239 Poznań,
 • elektronicznie na adres: sklep@modelmotor.pl

 

 

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego jednak nie stanowi to warunku do przyjęcia reklamacji.

Wzór formularza do pobrania tutaj

Jako sprzedawca mam obowiązek ustosunkowania się do Państwa żądań w ciągu 14 dni. Brak mojej odpowiedzi w tym terminie skutkuje uznaniem reklamacji jako zasadnej.

Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Państwa adres e-mail.

W razie zwrotu pieniędzy lub różnicy ceny, Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. 

 

Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

 1. a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży działającego przy Inspekcji Handlowej.
 2. b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
 3. c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty email: porady@dlakonsumentow.pl
 4. d) Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 

 

Niniejsza informacja wraz z formlarzami odstapienia od umowy i reklamacyjnym do pobrania tutaj