Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „MODELMOTOR”

 

I Postanowienia ogólne

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową https://modelmotor.pl/, zwany dalej „ Sklepem Internetowym ” jest Jacek Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MODELMOTOR - JACEK NOWAK, ul. Morawskiego 2i, 60-239 Poznań, NIP: 777-153-96-92, REGON: 302621694, wpisany do rejestru przedsiębiorców CEIDG.
 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej:

sklep@modelmotor.pl lub pod nr. tel.: (+48) 61 847 18 18 w godzinach od 9:00 do 17:00. Informacja o możliwości kontaktu dostępna jest na stronie Sklepu w zakładce „Kontakt”.

 1. Sklep oferuje sprzedaż modeli i sprzętu modelarskiego oraz akcesoriów z nimi związanych w sieci Internet. Sklep jest sklepem specjalistycznym. Prawidłowe użytkowanie większości zakupionych towarów wymaga podstawowej wiedzy modelarskiej z zakresu elektroniki, elektrotechniki, mechaniki, jak również dokładnego zapoznania się z instrukcją dołączaną każdorazowo do zakupionego towaru.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na oferowane Produkty, dostawy zamówionych Produktów, warunki płatności, sposób odstąpienia od umowy i reklamacji Produktów, jak również inne prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.
 3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych
  oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 5. Klienci zobowiązani są także do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość strony internetowej Sklepu i jej elementów technicznych oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

II Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Jacka Nowaka działającego pod nazwą MODELMOTOR - JACEK NOWAK za pośrednictwem strony internetowej www.modelmotor.pl, służący sprzedaży produktów znajdujących się w jego ofercie.
 2. Sprzedawca – właściciel Sklepu, którym jest Jacek Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MODELMOTOR - Jacek Nowak, ul. Morawskiego 2i, 60-239 Poznań, NIP: 777-153-96-92, REGON: 302621694. Informacja o danych identyfikujących Sprzedawcę dostępna jest na stronie Sklepu w zakładce „O firmie”.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych.
 4. Konto Klienta – pole na stronie internetowej Sklepu zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 5. Newsletter– usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkownika polegająca na wysyłaniu mu wszelkich informacji o działaniu Sklepu, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
 6. Użytkownik – każdy Klient oraz inny podmiot korzystający ze strony internetowej Sklepu, w tym podmiot korzystający z usługi Newslettera.
 7. Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu nie związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego.
 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 10. Produkty – towary oferowane i sprzedawane przez Sklep zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

III.    Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
 2. adres poczty e-mail.
 3. dostęp do sieci Internet;
 4. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 5. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach Cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików Cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 6. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcje strony internetowej Sklepu.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.modelmotor.pl i stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.

IV. Rejestracja i Logowanie

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając login, adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.
 4. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.
 5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 6. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
  1. dostępu do statusu oraz historii zamówień;
  2. otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
  3. informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
  4. zamówienia Produktu,
  5. zmiany  swoich danych;
  6. zmiany swojego hasła;
  7. sprawdzenia swoje zamówienia;
  8. całkowitego usunięcia swojego konta.
 7. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej, aktywujący Konto.
 8. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

V. Realizacja zamówień

 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie Sprzedawcy, w godzinach od 10:00 do 18:00.
 2. Umieszczenie na witrynie Sklepu określonego Produktu wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Użytkownika do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Zamówienie zostaje złożone przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu umieszczonego na witrynie Sklepu, za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli Sklep niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 4. Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.
 5. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep bez zbędnej zwłoki prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.
 6. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Klientowi kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 7. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
  1. wybór Produktów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
  2. podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;
  3. wybór formy dostawy i płatności;
  4. zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
  5. wysłanie przez Sklep potwierdzenia otrzymania zamówienia na adres e-mail Klienta;
  6. wysłanie przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji na adres e-mail Klienta.
 8. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
 9. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu poprzez:
  1. wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@modelmotor.pl;
  2. telefonicznie, w godzinach pracy obsługi Sklepu dzwoniąc pod nr tel.: 61 847 18 18.
 10. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 9 , pomijając stronę Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail.
 11. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 9, powinien podać:
  1. nazwę, rozmiar i ilość Produktów;
  2. imię i nazwisko odbiorcy;
  3. dokładny adres dostawy;
  4. numer telefonu kontaktowego;
  5. adres e-mail zamawiającego.
 12. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 13. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przesyłane do Klienta zawiera:
  1. dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
  2. specyfikację zamówionych Produktów;
  3. jednostkową i łączną cenę wszystkich zamówionych Produktów;
  4. cenę zamówienia = cena łączna Produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
  5. formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
  6. sposób płatności;
  7. informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;
  8. informację o prawie do rękojmi;  
 14. W załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni oraz aktualny Regulamin Sklepu.
 15. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu 2 Dni roboczych. Brak potwierdzenia w tym terminie powoduje, że umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.

VI. Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za zamówione Produkty w formie:
  1. przelewu bankowego;
  2. zapłaty za pośrednictwem systemu płatności PayU i PayPal;
  3. przy odbiorze osobistym: płatność gotówką, kartą kredytową lub płatniczą w siedzibie sklepu.
 2. Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.

VII.  Ceny

 1. Ceny podane przy Produktach na stronie internetowej Sklepu:
  1. są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego;
  2. podawane są w złotych polskich;
  3. nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Koszty dostawy oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych Produktów i wyświetlane po oznaczeniu przycisku „do koszyka”. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (cena Produktów wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest na początku składania zamówienia, przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VIII. Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępnej na stronie Sklepu, są to:
  1. kurier GLS;
  2. za pobraniem;
  3. odbiór osobisty.
 2. Dostawa zamówionych Produktów następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, chyba że strony umówiły się inaczej. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia Sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli Produkt nadal nie zostanie wydany Konsument może odstąpić od umowy.
 3. Dostawy odbywają się w Dni robocze. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.
 5. Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 6. Towary dostarczane są na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.
 7. Sklep umożliwia możliwość odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy, w godzinach pracy obsługi Sklepu.

IX. Usługa Newslettera

 1. Usługa Newslettera polega na przesyłaniu drogą mailową wszelkich informacji dotyczących działalności Sklepu.
 2. Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.
 3. Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter na stronie internetowej Sklepu.
 4. Na wpisany przez Klienta adres e-mail zostanie przesłana wiadomość z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera”.
 5. Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w e-mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

X. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 1. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 2. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy,  Sprzedawca dokona zwrotu ceny Produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia Produktów w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Produkt należy zwrócić na poniższy adres: MODELMOTOR - Jacek Nowak, ul. Morawskiego 2i, 60-239 Poznań.
 8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 9. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Produktu stosowne oświadczenie formie pisemnej lub mailowej. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres: MODELMOTOR - Jacek Nowak, ul. Morawskiego 2i, 60-239 Poznań lub adres mailowy: sklep@modelmotor.pl.
  1. o świadczenie Produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. o świadczenia, których przedmiotem jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  3. o świadczenia, których przedmiotem jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. o świadczenia, których przedmiotem są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Warunki reklamacji

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), przy czym wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z umową.
 2. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 3. Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniały w chwili doręczenia Produktu.
 4. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od dnia doręczenia Produktu, przy czym roszczenie Konsumenta z tytułu rękojmi przedawnia się w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady Produktu.
 5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone pisemnie na adres: MODELMOTOR - Jacek Nowak, ul. Morawskiego 2i, 60-239 Poznań lub elektronicznie na adres: sklep@modelmotor.pl.
 7. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 8. Sklep ma obowiązek ustosunkować się do żądań postawionych w reklamacji przez Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Konsumenta.
 9. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt 8, reklamację uznaje się za przyjętą na korzyść Konsumenta.
 10. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres e-mail, adres korespondencji.
 11. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 12. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 13. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może także żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 14. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać reklamację w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Czas wykonania naprawy lub wymiany ustalany jest w sposób indywidualny biorąc pod uwagę rodzaj Produktu oraz wadę.
 15. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszty przesyłki związane z reklamacją a poniesione przez Konsumenta. Sprzedawca przekaże należną kwotę Konsumentowi na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 16. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą Produktu - Sprzedawca odeśle produkt Konsumentowi na własny koszt.
 17. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 18. Przykładowy formularz reklamacyjny znajduję się na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Prawo odstąpienia od umowy” oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

XII.   Warunki gwarancji

 1. W przypadku Produktu, na który została udzielona gwarancja, Klient może reklamować Produkt posiadający wady:
 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 3. Do sprzedawanego Produktu dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor (gwarant) udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.
  1. korzystając z uprawień wynikających z gwarancji – wysyłając Produkt bezpośrednio do gwaranta albo za pośrednictwem Sklepu;
  2. korzystając z uprawień wynikających z rękojmi, zgodnie z procedurą opisaną w ust. XI powyżej.
 4. Klient ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jednakże w tym przypadku bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków gwarancyjnych albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

XIII. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

XIV. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w przypadku Konsumentów

 1. Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży działającego przy Inspekcji Handlowej.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty email: porady@dlakonsumentow.pl
  4. Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.modelmotor.pl.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłanie jego treści na adres e-mail wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
 5. Jeżeli Klientem jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze pozasądowej wskazanej w ust. XIV Regulaminu lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.
 6. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez Sąd Arbitrażowy lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 7.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 8 października 2016 r

 

Do pobrania REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązujacy do 7.10.2016 r