System rabatowy

Szanowni Państwo,
W sklepie modelmotor.pl obowiązuje system rabatowy.

I etap rabatowania
Logując się do naszego sklepu widzicie Państwo zakładkę Rabaty. Znajdziecie tam Państwo stały rabat (jeżeli dokonano zakupów na kwotę ponad 200 zł) oraz listę rabatów do produktów.
Wartość rabatu widoczna jest na karcie produktów.

II etap rabatowania
W czasie zakupów wrzucacie Państwo wybrane produkty do koszyka. W koszyku następuje sumowanie i naliczany jest kolejny rabat - wysyłka towarów gratis. Po przekroczeniu wartości 499 zł zamówiony towar wysyłany jest dodatkowo na nasz koszt.

Rabat indywidualny klienta
Sklep automatycznie zlicza sumaryczną wartość zakupów i klient otrzymuje narastający rabat którego wielkość zależy od sumy dokonanych wcześniej zakupów.

Pierwszy stały rabat przydzielany jest po dokonaniu zakupu za kwotę 200 zł

Aby sprawdzić aktualny rabat wystarczy tylko zalogować się, wówczas na każdej karcie produktów  pojawi się wartość rabatu w złotych i cena po uwzględnieniu rabatu.

Po każdej transakcji klient otrzymuje kod rabatowy który zastępuje w koszyku aktualny rabat. Kod ważny jest 1 miesiąc. Należy zawsze wybrać korzystniejszy wariant.Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Sklepu http://www.modelmotor.pl/.

System Rabatowy

 

§ 1 DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym dokumencie znajdują się zwroty pisane z wielkiej litery należy rozumieć je w następujący sposób:
 1. Regulamin – niniejszy regulamin Programu lojalnościowego organizowanego przez administratora Portalu.
 2. Organizatorhttp://www.modelmotor.pl/ administrowany jest przez:  Modelmotor - Jacek Nowak ,ul. Morawskiego 2i, 60-239 Poznań, NIP: 777-153-96-92, REGON: 302621694.
 3. Profil Uczestnika - Zbiór informacji dotyczących świadczonych usług na rzecz Uczestnika w http://www.modelmotor.pl/ wraz z informacjami dotyczącymi Programu.
 4. Program – program rabatowy prowadzony przez Organizatora z Parterem, na podstawie którego zarejestrowany w sklepie http://www.modelmotor.pl/, Uczestnik może uzyskać określone zniżki na produkty i/lub produkty lub usługi w zamian za uzyskane Punkty.
 5. Rabat – jednostki przypisywane do konta Uczestnika w Sklepie, uzyskiwane w zamian za zakup produktów lub usług na łamach http://www.modelmotor.pl/.
 6. Uczestnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dobrowolnie korzystająca z usług Serwisu. Uczestnikiem może być również osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych za uprzednia zgodą opiekuna prawnego.
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem http://www.modelmotor.pl/.
 8. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Uczestnik/Partnera polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach Serwisu.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Program Lojalnościowy jest organizowany i zarządzany przez Modelmotor - Jacek Nowak, ul. Morawskiego 2i, 60-239 Poznań, NIP: 777-153-96-92, REGON: 302621694.

Program Lojalnościowy opiera się na zasadach zdobywania Rabatów, gdzie w związku z ok. wysokością zamówienia i jego realizacją przez Uczestnika w Sklepie.

Program realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Świadczenie usług przez Organizatora nie wiąże się z dostarczaniem treści o charakterze bezprawnym. Zabrania się wykorzystania Sklepu do prowadzenia jakiejkolwiek działalności sprzecznej z powszechnie obowiązującym prawem.

§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, uzyskała zgodę opiekuna prawnego i jest zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu.
 2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu korzystania ze Sklepu oraz regulaminu dotyczącego Programu.
 3. Informacje dotyczące Programu, Uczestnik może otrzymać na adres e-mail podany podczas rejestracji w Sklepie i/lub jeśli zamówił usługę Newsletter.
 4. Techniczne warunki korzystania z Programu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Uczestnika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 5. W celu prawidłowego korzystania z Programu wymagane jest:
  • połączenie z siecią Internet;
  • przeglądarka internetowa w wersji Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera zaktualizowana do najnowszej wersji
  • Adres e-mail;
  • Profil Uczestnika w Sklepie
 6. Uczestnik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
 7. Uczestnik nie może:
  • przekazywać danych dostępowych  do Profilu w Sklepie osobom trzecim;
  • tworzyć kolejnego konta celem uniknięcia wykonania umowy.
 8. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości na adrese-mail Sklepu.

§ 4 Prawa i obowiązki ORGANIZATORA

 1. Organizator troszczy się o należyte działanie Sklepu oraz Programu o każdej porze.
 2. Organizator określa na stronie Sklepu sposób uzyskania Rabatów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania uczestnictwa w Programie przez Partnera w przypadku:
  • złamania zasad regulaminu;
  • podejmowania działań na szkodę innego Uczestnika, Sklepu
  • podawania nieprawdziwych danych;
 4. Organizator zobowiązuje się zrealizować świadczenia wobec Uczestników wynikające z ich udziału w Programie. W przypadku, gdy Organizator nie może wywiązać się z tego zobowiązania powinien bezzwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Uczestnika (na podany przez niego adres e-mail.)
 5. Organizator nie odpowiada za bezprawne działania Uczestnika, jeżeli nie posiada świadomości faktów i okoliczności.
 6. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach Programu Uczestników, Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do zaprzestania tych działań.
 7. W przypadku, gdy Organizator wiedział o bezprawnych działaniach Uczestników/Partnerów, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

§ 5 PROGRAM I PUNKTY

 1. Program opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której za nabycie produktów lub usług Partnera, do Profilu Uczestnika przypisane zostaną Rabaty.
 2. Przyznawanie Rabatów Uczestnikowi odbywa się na podstawie zrealizowanych i w pełni opłaconych zamówień w Sklepie poprzez wpisanie odpowiedniego kodu.
 3.  Uczestnik może sprawdzić aktualną wartość Rabatu na każdej karcie produktu po zalogowaniu się.
 4. Uczestnik otrzymuje pierwszy stały Rabat po dokonaniu zakupów w Sklepie o wartości 200 zł.
 5. Wartość Rabatu widoczna jest na karcie Produktów.
 6. Po wrzuceniu Produktów do Koszyka, w zależności od wartości zamówienia, naliczany jest kolejny Rabat.
 7. W przypadku dokonania zamówienia na kwotę powyżej 499 zł prócz Rabatu, Sklep dostarcza produkt gratis.
 8. Sklep automatycznie zlicza sumaryczną wartość zakupów i Uczestnik otrzymuje narastający Rabat którego wielkość zależy od sumy dokonanych wcześniej zakupów.
 9. Program może być ograniczony czasowo. Organizator na stronie Sklepu określa termin zakończenia Programu.
 10. Kod Rabatowy ważny jest jeden miesiąc.
 11. Rabaty za transakcje są przyznawane Uczestnikowi tylko za zrealizowane i opłacone zamówienia.
 12. W przypadku rozliczania zrealizowanych zamówień okres naliczenia Rabatów jest uzależniony od potwierdzenia ich przez Organizatora.
 13. Jeśli transakcja zostanie anulowana, a Rabaty zostały już przyznane, wówczas mogą zostać one cofnięte. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji. Uczestnik każdorazowo otrzyma szczegóły w wiadomości e-mail.
 14. W przypadku, w którym Uczestnik odstąpi od umowy z Organizatorem, wypowie ją lub uchyli się od skutków prawnych oświadczenia woli, Organizator, po poinformowaniu i wyrażeniu zgody przez Uczestnika, może usunąć Rabaty przyznane Uczestnikowi w związku z daną transakcją.
 15. Wszelkie dane dotyczące konkretnego Programu uszczegóławiające zapisy Regulaminu znajdują się na łamach Sklepu.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ZWIĄZANE Z NALICZANIEM RABATÓW

 1. Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości naliczenia Rabatów mogą zostać przekazane w formie pisemnej na główny adres email Sklepu.
 2. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Programu, wysyłając formularz reklamacyjny mailem lub pocztą w którego treści wpisuje :
  • Swoje dane umożliwiające kontakt;
  • rodzaj usługi, której dotyczy;
  • rodzaj błędnego funkcjonowania;
  • zarzuty Uczestnika;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;
 3. Powyższe informacje Uczestnik może podać w jakiejkolwiek dogodnej dla siebie formie.
 4. Organizator rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 3, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Uczestnika.
 6. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Uczestnika adres e-mail.
 7. W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści

§ 7 Ustanie uczestnictwa w Programie

 1. Z uczestnictwa w Programie Uczestnik może zrezygnować w każdej chwili składając stosowne oświadczenie. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Jako potwierdzenie rezygnacji wystarczy powiadomienie e-mail na główny adres Sklepu z adresu zarejestrowanego w systemie.
 2. Z ważnych powodów Organizator może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie. Za ważne powody o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: uporczywe działanie na niekorzyść Sklepu lub innego rodzaju naruszenie Warunków Uczestnictwa. Wypowiedzenie wymaga poinformowania Uczestnika o tej decyzji na adres e-mail zarejestrowany w Sklepie. Jeśli użytkownik w ciągu 7 dni nie odwoła się od tej decyzji uznaje się, że zgadza się z decyzją Organizatora.
 3. Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do utraty zebranych Punktów.

§ 8 Zakończenie Programu

 1. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program. O takiej decyzji zostanie Uczestnik niezwłocznie poinformowany, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta może zostać przekazana także na stronie internetowej Programu.
 2. Gdy Program zostanie zakończony, Uczestnik może wymienić swoje Punkty na zniżki w Sklepie terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie tego terminu wymiana Punktów nie będzie możliwa.

 § 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.modelmotor.pl/.
 2. Organizator dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (np. nowelizacji prawa) po uprzednim poinformowaniu Uczestników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Uczestników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Uczestników  korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
 4. Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie.